So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C6-H5-Cl-O | Molecular Weight: 128.56 | CAS Number: 106-48-9
    N-10823-1G p-Chlorophenol SDS               Chemservice Xem giá