So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C2-H4-Br2 | Molecular Weight: 187.86 | CAS Number: 106-93-4
    N-10150-1G Ethylene dibromide SDS               Chemservice Xem giá