So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C2-H4-Cl2 | Molecular Weight: 98.96 | CAS Number: 107-06-2
    N-10154-1G Ethylene dichloride SDS               Chemservice Xem giá