So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C7H7Cl | Molecular Weight: 126.58 | CAS Number: 108-41-8
    N-10716-1G 1-Chloro-3-methylbenzene SDS               Chemservice Xem giá