So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C10-H10-N2 | Molecular Weight: 158.2 | CAS Number: 2243-62-1
    N-10120-1G 1,5-Naphthalenediamine SDS               Chemservice Xem giá