So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C3H5N3O2.ClH | Molecular Weight: 151.55 | CAS Number: 2827-56-7
    DRE-C10203200 SDS               Xem giá