So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C18-H12 | Molecular Weight: 228.29 | CAS Number: 56-55-3
    N-10143-100MG Benz(a)anthracene SDS               Chemservice Xem giá