So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C7-H7-Cl-O | Molecular Weight: 142.59 | CAS Number: 59-50-7
    N-10815-1G p-Chloro-m-cresol SDS               Chemservice Xem giá