So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C6-H4-Cl2-O | Molecular Weight: 163 | CAS Number: 591-35-5
    N-10793-1G SDS               Chemservice Xem giá