So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C2-H2-Cl4 | Molecular Weight: 167.85 | CAS Number: 630-20-6
    N-10132-1G SDS               Chemservice Xem giá