So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: | Molecular Weight: | CAS Number: 75-35-4
    N-10102-1G Vinylidene chloride SDS               Chemservice Xem giá