So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C3-H6-Cl2 | Molecular Weight: 112.99 | CAS Number: 78-87-5
    N-10156-1G Propylene dichloride SDS               Chemservice Xem giá