So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
  • Synonym:
    Linear Formula: C2-H3-Cl3 | Molecular Weight: 133.42 | CAS Number: 79-00-5
    N-10133-1G  Vinyl trichloride SDS               Chemservice Xem giá