Chuẩn LGC Standard thuộc tập LGC Group của Anh. LGC hay dược gọi là chuẩn Dr. Ehrenstorfer là nhà cung cấp các chuẩn phân tích và vật chuẩn đối chiếu CRM hàng đầu thế giới.

Công ty HBC đại lý ủy quyền LGC tại Việt Nam. Cung cấp hơn 14.000 sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm môi trường và thử nghiệm. Đặc biệt trong lĩnh vực thuốc trừ sâu.

Các nhóm sản phẩm chuẩn phân tích của LGC Standard: LGC standard cung cấp các mẫu chuẩn CRM, chất chuẩn sắc ký lỏng (HPLC), chất chuẩn sắc ký khí (GC) sử dụng cho các lĩnh vực: Môi trường và tồn dư , Chất chuẩn sắc ký cho Dược phẩm, Phân tích nguyên tố, đặc tính vật lý, Hình sự và bệnh viện, Dung môi, chất chuẩn dầu mỏ.

Showing 1–30 of 4824 results