Công ty HBC đại lý ủy quyền hóa chất Merck với các thương hiệu – Sigma Aldrich, Supeleco bao gồm các loại:
+ Hóa chất chuẩn, chất chuẩn phân tích, chuẩn dược điển, chuẩn thứ cấp
+ Dung môi, dung môi sắc ký, hóa chất cơ bản, hóa chất có độ tinh khiết cao, cột sắc ký
+ Hóa chất Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase,..
+ Môi trường nuôi cấy thực vật, nghiên cứu trên động vật: Neurobasal medium, RPMI, Ham’s F12 nutrient mixture
+ PCR và ứng dụng: SYBR® Gree, Jump Start, KiCqStart®…

Showing 1–30 of 310 results