Showing 1–30 of 49 results

So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
 • Synonym:
  CAS Number: 106-94-5
  N-10029-1G Propyl bromide SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  CAS Number: 107-98-2
  N-10066-1G PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  CAS Number: 872-50-4
  N-10068-1G N-Methylpyrrolidinone SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  CAS Number: 86-87-3
  N-10075-1G SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  CAS Number: 75-35-4
  N-10102-1G Vinylidene chloride SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C2-H3-Cl3 | Molecular Weight: 133.42 | CAS Number: 71-55-6
  N-10129-50MG METHYL CHLOROFORM SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C2-H2-Cl4 | Molecular Weight: 167.85 | CAS Number: 630-20-6
  N-10132-1G SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C2-H3-Cl3 | Molecular Weight: 133.42 | CAS Number: 79-00-5
  N-10133-1G  Vinyl trichloride SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C2-H2-Cl4 | Molecular Weight: 167.85 | CAS Number: 79-34-5
  N-10138-1G s-Tetrachloroethane SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C18-H12 | Molecular Weight: 228.29 | CAS Number: 56-55-3
  N-10143-100MG Benz(a)anthracene SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C8H18O4 | Molecular Weight: 178.23 | CAS Number: 112-49-2
  N-10146-1G Triethylene glycol dimethyl ether SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C2-H4-Br2 | Molecular Weight: 187.86 | CAS Number: 106-93-4
  N-10150-1G Ethylene dibromide SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C6-H4-Cl2 | Molecular Weight: 147 | CAS Number: 95-50-1
  N-10152-1G o-Dichlorobenzene SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C2-H4-Cl2 | Molecular Weight: 98.96 | CAS Number: 107-06-2
  N-10154-1G Ethylene dichloride SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  CAS Number: 17060-07-0
  N-10108-100MG Ethylene dichloride-d4 SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C3-H6-Cl2 | Molecular Weight: 112.99 | CAS Number: 78-87-5
  N-10156-1G Propylene dichloride SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  CAS Number: 117-18-0
  N-10111-250MG Tecnazene, Fusarex SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  CAS Number: 1825-31-6
  N-10118-100MG SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C10-H10-N2 | Molecular Weight: 158.2 | CAS Number: 2243-62-1
  N-10120-1G 1,5-Naphthalenediamine SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C7H7Cl | Molecular Weight: 126.58 | CAS Number: 108-41-8
  N-10716-1G 1-Chloro-3-methylbenzene SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C12-H13-N-O2 | Molecular Weight: 203.24 | CAS Number: 133-32-4
  N-10728-100MG 4-(Indol-3-yl)butyric acid SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C5H12O | CAS Number:  584-02-1
  N-10757-1G Diethyl carbinol SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C15H18N2 | Molecular Weight: 226.32 | CAS Number: 838-88-0
  N-10763-100MG 4,4-Methylene bis(2-methylaniline) SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C6-H4-Cl2-O | Molecular Weight: 163 | CAS Number: 95-77-2
  N-10766-1G SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C6-H4-Cl2-O | Molecular Weight: 163 | CAS Number: 591-35-5
  N-10793-1G SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C12-H9-Br-O | Molecular Weight: 249.11 | CAS Number: 101-55-3
  N-10810-1G 4-Bromodiphenyl ether SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C7-H7-Cl-O | Molecular Weight: 142.59 | CAS Number: 59-50-7
  N-10815-1G p-Chloro-m-cresol SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C6-H6-Cl-N | Molecular Weight: 127.57 | CAS Number: 106-47-8
  N-10820-1G 4-Chlorobenzenamine SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  CAS Number: 2051-62-9
  BZ-3-50MG 4-CHLORO-1,1-BIPHENYL SDS Chemservice Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C6-H5-Cl-O | Molecular Weight: 128.56 | CAS Number: 106-48-9
  N-10823-1G p-Chlorophenol SDS Chemservice Xem giá