Showing 1–30 of 50 results

So sánh sản phẩm: Chọn tối đa 4 sản phẩm.
 • Synonym:
  Linear Formula: C6H6ClN | Molecular Weight: 127.57 | CAS Number: 106-47-8
  673999 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C14H9Cl5 | Molecular Weight: 354.49 | CAS Number: 50-29-3
  674159 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C8H9NO2 | Molecular Weight: 151.16 | CAS Number: 103-90-2
  673093 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C12H15N3O3S | Molecular Weight: 281.33 | CAS Number: 54029-12-8
  674904 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C10H13N3O2S | Molecular Weight: 239.29 | CAS Number: 80983-34-2
  674905 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C12H15N3O4S | Molecular Weight: 297 | CAS Number: 75184-71-3
  674903 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C19H34ClN | Molecular Weight: 311.93 | CAS Number: 965-32-2
  674525 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C21H38ClN | Molecular Weight: 339.99 | CAS Number: 139-07-1
  674523 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C25H46ClN | Molecular Weight: 396.09 | CAS Number: 122-18-9
  674521 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C27H50ClN | Molecular Weight: 424.15 | CAS Number: 122-19-0
  674644 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C17H30ClN | Molecular Weight: 283.88 | CAS Number: 959-55-7
  675698 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C23H42ClN | Molecular Weight: 368.04 | CAS Number: 139-08-2
  674522 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C28H46O4 | Molecular Weight: 446.66 | CAS Number: 53306-54-0
  674046 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C13H12O2 | Molecular Weight: 200.23 | CAS Number: 620-92-8
  674795 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C15H17Br2NO2 | Molecular Weight: 403.11 | CAS Number: 1689-99-2
  674471 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C7H14N2O4S | Molecular Weight: 222.26 | CAS Number: 34681-23-7
  673217 Concentration: 100 µg/ml Acetonitrile Solvent: Acetonitrile SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C18H34Cl2N2O5S | Molecular Weight: 461.44 | CAS Number: 21462-39-5
  675464 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C22H25NO6 | Molecular Weight: 399.44 | CAS Number: 64-86-8
  673066 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C16H12FNO4 | Molecular Weight: 301 | CAS Number: 122008-78-0
  675379 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C8HD4NO2 | Molecular Weight: 151.16 | CAS Number: 60161-31-1
  674639 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C6H14Cl2Sn | Molecular Weight: 275.79 | CAS Number: 867-36-7
  675344 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C7H3Cl2N | Molecular Weight: 172.01 | CAS Number: 1194-65-6
  672838 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C22H48ClN | Molecular Weight: 362.08 | CAS Number: 7173-51-5
  674493 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C14H19NO | Molecular Weight: 217.31 | CAS Number: 91-53-2
  674205 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C28H36N2O2 | Molecular Weight: 432.6 | CAS Number: 74681-77-9
  674460 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C9H6F3N3O | Molecular Weight: 229.19 | CAS Number: 158062-67-0
  674439 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C12H8F3N5O3S | Molecular Weight: 359.28 | CAS Number: 145701-23-1
  675130 Concentration: 100 µg/ml Acetonitrile Solvent: Acetonitrile SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C6H6Cl6 | Molecular Weight: 290.79 | CAS Number: 58-89-9
  673954 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C24H23BrF2O3 | Molecular Weight: 477.33 | CAS Number: 111872-58-3
  674259 SDS HPC Xem giá
 • Synonym:
  Linear Formula: C15H11ClF3NO4 | Molecular Weight: 361.7 | CAS Number: 69806-34-4
  674037 SDS HPC Xem giá